sombra
Saltar al contenido principal
Iniciar la búsqueda
MenuIdiomas

Galicia

MenuSuperior

AVISO LEGAL

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Cumprindo o deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, as empresas titulares desta páxina web son a FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA (en adiante FERE-CECA), provista de CIF número Q-2800244-B e a CONFEDERACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN Y GESTIÓN (en adiante EyG), provista de CIF nº G-79217618, ambas con domicilio en C/ Hacienda de Pavones, nº 5, 1º, 28030, Madrid.

Tfno: 91 328 80 00/18. Fax: 91 3288001

escuelascatolicas@escuelascatolicas.es

O dominio escuelascatolicas.es en Internet é da titularidade FERE-CECA e EyG.

2. USO DO PORTAL

O Portal de ESCUELAS CATÓLICAS proporciona acceso a diversas informacións, servizos, programas ou datos en Internet pertencentes a FERE-CECA e EyG ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso.

2.1. USUARIOS

O acceso e/ou uso da citada web de ESCUELAS CATÓLICAS atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do PORTAL. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. En dito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal sobre o que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos, e a non empregalos para (a) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (b) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (c) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de FERE-CECA e EyG, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico que sexa susceptible de provocar os danos anteriormente mencionados; (d) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

2.2. FERE-CECA e EyG resérvanse o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

FERE-CECA e EyG resérvanse o dereito a realizar cambios no Portal sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou modificar o seu deseño. Así mesmo, non se responsabiliza dos contidos que terceiras partes inclúan nos hipervínculos ou enlaces incluídos nesta páxina.

2.3. CONDICIÓNS DE REUTILIZACIÓN

En particular NON está permitido:

a) A copia e difusión en aberto da información aquí contida. b) A modificación, adaptación, extracción, reordenación e combinación da información, así como desnaturalizar o sentido da información. A reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación necesaria para desenvolver a actividade de reutilización autorizada, en calquera modalidade e baixo calquera formato, para todo o mundo e polo prazo máximo permitido pola Lei. c) FERE-CECA e EyG prohibe expresamente a utilización por parte de terceiros de calquera outro mecanismo que altere o deseño, configuración orixinal ou contidos da súa sé electrónica. Baixo estas condicións: a) Debe citarse a fonte dos documentos obxecto da reutilización. Esta cita poderá realizarse do seguinte xeito: "Orixe dos documentos: ESCUELAS CATÓLICAS".
b) Debe mencionarse a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización, coa condición de que estivese incluída no documento orixinal. Así mesmo, débese conservar sen alteracións os datos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables incluídos, no seu caso, no documento posto á disposición para a súa reutilización.
c) Non se poderá indicar, insinuar nin suxerir que FERE-CECA e EyG participan, patrocinan ou apoian a reutilización que se leve a cabo con ela.
d) Respectar o marco lexislativo vixente e en particular todo o disposto na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LO 15/1999) e a Lei da Propiedade Intelectual (Texto refundido en RDL 1/1966).

Non están incluídos nas condicións de reutilización os seguintes documentos:

a) Dominios, logotipos nin elementos gráficos nin a súa forma de presentación.
b) Elementos cuxa propiedade intelectual pertence ou está compartida con terceiros.

3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

3.1. DEREITO DE EXCLUSIÓN

FERE-CECA e EyG resérvanse o dereito a denegar ou retirar o acceso ao seu Portal e/ou aos servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

3.2. RESPONSABILIDADE

FERE-CECA e EyG non se fan responsables, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do Portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, malia adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

FERE-CECA e EyG non garanten a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso á Web ou ao seu contido, nin que este se atope permanentemente actualizado, sen imprecisións ou inexactitudes.

FERE-CECA e EyG non se fan responsable dos fallos, erros ou danos, directos ou indirectos, que se lles poidan causar ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, que sexan causados ou se deriven de:

a) A capacidade ou calidade do seu sistema informático ou a presenza dun virus no ordenador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web.
b) A súa conexión ou acceso a Internet.
c) Un mal funcionamento do seu navegador, ou polo uso de aplicacións informáticas do usuario cuxas versións non estean actualizadas ou non se obteña a correspondente licenza de usuario.

FERE-CECA e EyG non se fan responsables de:

a) A utilización dos conxuntos de datos realizarase por parte dos usuarios baixo a súa propia conta e risco, correspondéndolles en exclusiva a eles responder fronte a terceiros por danos que puidesen derivarse dela.
b) FERE-CECA e EyG non serán responsables do uso que da súa información fagan os axentes reutilizadores nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da información reutilizada.
c) Os textos xurídicos que aparecen ofrécense cunha finalidade informativa ou divulgativa. FERE-CECA e EyG intentará velar pola actualidade, exactitude e veracidade dos mesmos, aínda que advirte de que non son os textos oficiais e declina toda responsabilidade polos danos que poidan causarse debido ás inexactitudes ou incorreccións dos mesmos. Os únicos textos considerados legalmente válidos son os que aparecen nas publicacións oficiais dos correspondentes organismos autonómicos ou nacionais.

FERE-CECA e EyG levarán a cabo, sempre que non concorran causas que o fagan imposible ou de difícil execución, e axiña que teña noticia dos erros, desconexións ou falta de actualización nos contidos, todos aqueles labores tendentes a emendar os erros, restablecer a comunicación e actualizar os devanditos contidos.

4. ENLACES

Respecto dos enlaces ou hipervínculos cara a outros sitios de Internet que se dispoñen na web EC esta información proporciónase unicamente a título informativo, nin FERE-CECA nin EyG exercerán ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso existirá ningún tipo de asociación entre FERE-CECA e EyG e as persoas ou entidades que os operan, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos nin asumirán responsabilidade ningunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirán a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún dos devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

5. PROTECCIÓN DE DATOS

Tanto FERE-CECA como EyG cumpren coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, e do Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e velan por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para iso, xunto a cada formulario de solicitude de datos de carácter persoal, nos servizos que o USUARIO poida solicitar a FERE-CECA e EyG, faranlle saber ao USUARIO da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándoo da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso. Así mesmo, FERE-CECA e EyG informan que dan cumprimento á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

6. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

FERE-CECA e EyG por si ou como cesionarias, son propietarias de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial das súas páxinas webs, así como dos elementos contidos nelas (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de FERE-CECA e EyG ou ben dos seus licenciantes.
Todos os dereitos reservados.

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de FERE-CECA e EyG. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de FERE-CECA e EyG. Poderá visualizar os elementos do Portal e ata imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico coa condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado.

O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de FERE-CECA e EyG.

7. XURISDICIÓN E LEXISLACIÓN APLICABLES

Os termos e condicións que rexen este Portal e todas as relacións que puidesen derivarse encóntranse salvagardados pola lexislación española.

Calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou a utilización deste Portal sométese á exclusiva xurisdición dos tribunais de Madrid capital (España).

 

ODMRedesSociales
Escolas Católicas Galicia - Rúa Santa Clara, 23 - 15704 Santiago de Compostela - Tfnos: 981582527/981581322 Fax: 981581073 galicia@escolascatolicas.es
Localización
Aviso Legal