FERE- CECA e a Confederación de Centros Educación e Xestión infórmao/a de que os datos de contacto recolleitos a través desta web pasarán a formar parte dun ficheiro do que é titular FERE- CECA e a Confederación de Centros Educación e Xestión, cuxa finalidade é o envío de informacións de utilidade relativas á actividade de ambas as entidades ( lexislación, actividades formativas, eventos, convocatorias etc.).

Unicamente vostedes terán acceso aos seus datos, e baixo ningún concepto, estes datos serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro. Así mesmo informámolo/a de que ten dereito a acceder aos datos, dereito de rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexa necesarios para os fins para que foron recollidos. Complementariamente, en determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou exercitar o seu dereito para opoñerse ao dito tratamento. FERE- CECA e a Confederación de Centros Educación e Xestión deixarán de tratar os datos cando así o consideren pola súa actividade, salvo por motivos lexítimos, imperativo legal ou polo exercicio ou defensa de posibles reclamacións, así como naquelas excepcións establecidas na normativa aplicable. Igualmente, informámolo/a de que ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Para exercitar os dereitos citados, poderá dirixirse por escrito a FERE- CECA ou á Federación Educación e Xestión en c/ Hacienda de Pavones 5, 28030 Madrid,  Praza de Europa, 10A- 2ª Planta, 15707 Santiago de Compostela  ou aos enderezos de email: dpd@ferececa.es e dpd@eyg.es, achegando copia do seu DNI ou documento equivalente acreditativo da súa identidade. Todo iso nos termos contemplados na Lei Orgánica 15/199, así como no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, sobre a protección das persoas físicas, no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

Vostede tamén terá o dereito para presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, ao seguinte enderezo: AEPD. C/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid.

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante