De acordo cos Estatutos de FERE- CECA e Educación e Xestión e como resultado dunha serena e participada reflexión, establece a seguinte declaración institucional da súa misión, visión e valores:

A Nosa Misión

mision

Fortalecer á escola católica e axudar ás entidades titulares e os seus centros para desenvolver desde a súa identidade o seu papel evanxelizador e educativo.

A nosa visión

Escolas Católicas aspira a:

 Ser referente principal  no mundo educativo español.
– Exercer un claro liderado coas entidades titulares e centros asociados.
 Responder con solvencia aos retos de cada momento e anticiparse aos futuros.
 Contribuir á excelencia educativa  e pastoral ds centros.
Xerar un alto sentido de pertenza das entidades titulares.
– Desempeñar un papel fundamental na tarefa evanxelizadora da  Igrexa española nun clima de mutua confianza.

Vision

Os  nosos valores

Valores

– A apertura á transcendencia e o interese polas relacións entre a fe e a cultura.

A transparencia na xestión e o respecto aos principios éticos e legais.

– A responsabilidade profesional, laboral e social.

– A disposición ao diálogo como medio de participación e solución dos conflitos.

– A procura permanente da innovación e da mellora continua.

– A implicación no proxecto común e o sentido de equipo.

– O sentido de pertenza eclesial.

– O coidado pola sustentabilidade económica e ambiental.

– A atención especial ás institucións, centros e alumnos máis necesitados.

– A apertura e cooperación con outras realidades educativas.

– Un estilo de organización e de traballo que poña ás persoas no centro.

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante