Que é transparencia?

A transparencia e os criterios de bo goberno son eixos fundamentais no funcionamento de todas as institucións públicas e privadas. A entrada en vigor da “Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno”, supón un avance na regulación normativa desta materia. Ademais, en liña coas súas disposicións, as entidades privadas perceptoras de axudas ou subvencións públicas en contías determinadas están suxeitas ao cumprimento da obrigación de publicidade activa, conforme ao artigo 3 da citada Lei.

A través do presente Portal de Transparencia, FEREGA- CECA cumpre coa devandita obrigación de publicidade activa e desexa seguir mostrando o seu compromiso total coa trasparencia en todos os aspectos do seu funcionamento e no desenvolvemento das súas actividades, como realizou en todo momento. Confiamos en que o presente portal resulte de utilidade para cumprir o devandito obxectivo de transparencia na xestión e acceso á información.

Información institucional  e organizativa

Estará  integrada por todos os membros da Xunta Federal, por todos os Presidentes das Asociacións afiliadas e por un representante de cada entidade titular de centros afililados ás Asociacións membros da Federación.

A Xunta  Directiva é o órgano de dirección encargado de executar o programa de actividades trazado pola Asemblea. Está integrada polo Presidente/a, Secretario/a Autonómico,  catro vogais representantes estatutarios das entidades integrantes (vogais estatutarios), e catro delegados provinciais representantes das entidades titulares dos Centros.

Presidenta CC.AA. Galicia

Mª Teresa Iglesias Polo

Inst. Secular Hijas de Natividad de María

Licenciada en Pedagoxía

Delgada Provincial da Coruña

Juan Manuel Buján Garcia 

PP. Franciscano

Licenciado en Xeografía e Historia e  en  Teoloxía e Ciencia Relixiosas

Delegado Provincial de Lugo

Ana María Rodríguez Rey

Segrar

Licenciada en Filosofía e Letras

Delegado Provincial de Ourense

Fernando Ampudia Alonso

Segrar

Licenciado Geografía e Historia

Delegado Provincial de Pontevedra

Iván Mirón  Cabaleiro

Segrar

Licenciado en  Ciencias do Mar

Vicepresidente

Lupicinio Peña Arenas

PP. Salesiano

Licenciado en Ciencias Relixiosas e Diplomado en Educación Primaria

Secretaria Autonómica

Juana Mª Otero Torres

Segrar

Licenciada en Psicopedagoxía e Diplomada en  Educación Infantil

Vogal estatutario I

Mónica Maseda Rodríguez

Segrar

Licencia en Filoloxía Inglesa

 

Vogal estatutario II

Mª Eulalia López Lorca

Segrar

Diplomada en Educación Infantil

Vogal estatutario III

Álvaro Cid Bragado

Segrar

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Vogal estatutario IV

Francisco Barros Sanmartín

Segrar

Diplomado en EXB  e  en Educación Especial

Información económica  e  orzamentaria

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante